Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenVår målsättning


Den materiella mekanistiska världsbilden med orsak och verkan är bara delvis korrekt. Går man ner i finare nivåer och förstoring så gäller inte de mekanistiska beräkningarna och synen på världen längre, utan då får man använda kvantfysiska och andra beräkningar som räknar med ett multidimensionellt universum, en multidimensionell bild av världen. Vetenskapen har lyckats förklara att med noggrannare beräkningar så måste man räkna med en multidimensionell verklighet. Då kan man inte räkna på den ytliga/materiella aspekten utan man måste ta hänsyn till de krafter som finns även inuti och mellan den ytliga, till synes materiella världen.


Är man välvilligt inställd till den materiella vetenskapens opartiskhet

kan man tänka sig att det kanske bara är en faktainsamling och presentation inom dessa spännande områden utanför apan på frontsidan, (ev ny undersöknings– och forskningsmetodik) som behöver framläggas inför den materiella vetenskapen för att de ska acceptera paradigmskiftet och öppna ögonen för att världen och människan inte är ett mekaniskt urverk och en maskin utan ser ut att vara en mer andlig aspekt.

Därför kom Secretgalaxy.com till.


Men skulle nu den materiella världsbildens förespråkare inte ta till sig befintliga fakta om materiens uppbyggnad och om en icke materiell världsbild som våra nytänkande vetenskapsmän kommit fram till och skulle de dessutom utan forskning blint förkasta alla människors upplevelser, forskning, fakta, indicier och bevis runt apan på frontsidan, som inte passar in i den materiella världsbilden och synen på världen, verkligheten och människan, så måste vi tolka det som att de blivit en vetenskapsreligion, så kallade scientister, och då inte längre är opartiska utan de skyddar då envetet sin egen materiella trosuppfattning och bortser från fakta och förtränger och bortförklarar allt som kan spräcka deras materiella bild av världen och verkligheten och människan.

Men om så fallet är de inte sanna vetenskapsmän längre och då får vi ta upp kampen för en ny sannare multidimensionell världsbildsmodell och bekämpa den materiella vetenskapens pseudovetenskapstänkande (som de själva brukar kasta i ansiktet på sina motståndare).Vår målsättning med secretgalaxy är

- att få till stånd ett paradigmskifte där den nu rådande materiella mekanistiska världsbilden ersätts av en ny multidimensionell världsbildsmodell med även andliga dimensioner och världar.

- Samt att forskning fördjupas kring människans hela upplevda verklighet, inte bara den materiella.


Hela verkligheten (även den metafysiska) bör självklart utforskas så långt det går, så vi får en så komplett bild av verkligheten som är möjligt jämfört med vad den nu rådande materiella världsbilden tillåter.


Vi menar att det redan finns tillräckligt med forskning och bevis för ett skifte, men den hårdnackade materiella vetenskapen, som idag har makten över världsbilden och skolböckerna, vägrar se allt sådant som kan spräcka deras materialistiska syn på världen.


Kanske är det bara en faktainsamling och presentation (ev ny undersöknings– och forskningsmetodik) som behövs inom dessa spännande områden för att den materiella vetenskapen ska acceptera paradigmskiftet och öppna ögonen för att världen och människan inte är ett mekaniskt urverk och en maskin och utan ser ut att vara en mer andlig aspekt. Vi har därför börjat samla fakta, forskning och indicier på vår världsbildssida Secretgalaxy.com, som inte passar in i den materialistiska världsbilden och synen på världen och människan.


Världen är konstaterat inte ett mekaniskt urverk.

Detta vet vetenskapen idag genom forskning av t ex Einstein. Orsak och verkan som är centralt begrepp i den materiella världsbilden gäller inte enligt kvantfysiken. Överhuvudtaget finns ingen materiell materia enligt de beräkningar som gjorts i strängteorin. Till syvende och sist är hela vår tillvaro och all materia uppbyggd av små vibrerande icke materiella strängar av energi som kan liknas vid toner på en grundläggande fiolsträng.