Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbildenParadigmskifte


På väg mot en ny

multidimensionell och andlig världsbildsmodell


Den idag officiellt rådande världsbildsuppfattningen är materialistisk, mekanistisk.
Den grundlades på Newtons tid och är än idag huvudfåran i den vetenskapliga forskningen inom det västerländska världsbildsparadigmet. Mainstream science är i huvudsak materiellt inriktat och dess idéer dominerar inom forskarvärlden.


Materialisterna betraktar människan som en maskin. Hjärnan är en dator som skapar medvetandet. Någon själ och andlig värld finns inte. En transhumanistisk  världsbild.


Dess företrädare har tolkningsföreträde över allting och har idag näst intill total makt över all forskning, läroböcker, pengaanslag, samhällsutveckling, politik och media. De trycker ner alla oliktänkande utanför den materialistiska världsbildens ram och anser att människorna inbillar sig, misstolkar, är vidskepliga eller att allt bara är religiöst nonsens som bara är att vifta bort och inte att ta på något som helst allvar.


Den materialistiska vetenskapen, så kallade Scientisterna , kämpar för att behålla den idag officiellt rådande materialistiska världsbildsuppfattningen, för att kunna behålla sin makt i samhället och förhindra paradigmskifte till en ny världsbildsuppfattning och vill inte ge frihet för forskarvärlden att utforska även den andliga sidan i tillvaron, som nu är förbjuden vetenskap och tabu för forskning.


Världsbilden  innan den materialistiska var helt religiös och kyrkan hade då all makt och bestämde över folket och dåtidens vetenskapsmän. Idag är det de materialistiska scientisterna som anser att de har rätt att trycka ner och svärta ner alla oliktänkande.


Jämsides med den nu rådande officiella materialistiska världsbildsuppfattningen finns också olika religiösa, Andliga och Esoteriska världsbildsuppfattningar,

som menar att det också finns en andlig dimension i tillvaron och att människan har en andlig sida som överlever döden. I vår tradition kallas denna Själen, människans kropp är själens boning, det Inre Jaget/en andlig eterisk del i Kosmos, en energikropp eller osynlig dubbelgångare med JAG-medvetande som kan lämna den fysiska kroppen och uppleva astralresor, ut-ur-kroppen upplevelser (UKU), nära-döden upplevelser (NDU), sista hälsning, liv efter döden, reinkarnationsminnen mm.


Den nyandliga rörelsen, New age, ljusarbetare och star-people tagit upp, framför allt indiska tankar om hur världen ser ut. Även gammal metafysik. mysticism, ockultism, gnosticism, vishetsläror, meningen med livet, religioner, filosofier, spiritualism, shamanism mm intresserar.


Det finns idag evidens baserad forskning
kring människors andliga upplevelser ger stöd för att människan har en andlig sida, som överlever döden.


Det finns även forskning, fakta och indicier kring människors alla andra upplevelser, som ger stöd för att verkligheten är multidimensionell med även andliga dimensioner.
(Det finns även teorier om parallella världar och interdimensionella hypoteser.)


Eftersom all denna forskning strider mot den materialistiska officiellt rådande verklighetsuppfattningen/ världsbilden, så menar materialisterna att alla dessa anomalier och fenomen inte finns, inte är verkliga utan det är vidskepelse, misstolkning, inbillning, tro, övertro, bluff eller bedrägeri, eller betraktar dem som icke bevisade/bevisbara, eller ren och skär religion, som man bara viftar bort som något helt oväsentligt i världsbildsdebatten och inte är att ta på något som helst allvar.


Inte ens Den nya fysiken och Kvantfysiken som för länge sedan visat, att den officiellt idag rådande (gamla Newtonska) materialistiska, mekanistiska världsbilden med orsak och verkan inte längre gäller, har övertygat materialisterna, som kämpar emot och vägrar acceptera ett skifte till det nya multidimensionella världsbildsparadigmet.


Inte heller Strängteorin, som beskriver ett multidimensionellt universum, har fått officiellt genombrott än och lyckats vända den officiellt rådande 3-dimensionella verklighetsuppfattningen.

Trots all bevisning

har vi alltså fortfarande ännu kvar den bevisat felaktiga materialistiska världsbildsuppfattningen som officiellt rådande världsbild.


Hittills har vetenskapens män och kvinnor inte lyckats rubba den rådande materialistiska världsbilden, men alla oförklarade fenomen och företeelser tvingar snart beslutsfattarna att erkänna ett andligt paradigmskifte och ett multidimensionellt universum.


Paradigmskifte är på g

Det jäser i grytan, snart spränger de uteslutna/ifrågasatta människorna och forskarna den materialistiska världsbilden i sank med stöd av sina upplevelser, all forskning som gjorts och av den nya fysiken med kvantfysiken och strängteorin, som egentligen redan har förändrat världsbilden inifrån sina egna led av vetenskapsmän, som den Trojanska hästen.

Inget är sig likt. Det finns inga små partiklar som snurrar runt i atomen längre!! Allt är bara vibrationer i olika dimensioner. Tid och rum upplöses. Strängteorin räknar med ett multidimensionellt universum med 11 dimensioner uppbyggt av små vibrerande (icke materiella) strängar av energi.


Nu utmanas den rådande materialistiska världsbilden

av människors alla upplevelser och all forskning som gjorts

- inifrån sina egna led inom vetenskapen - av kvantfysiken och strängteorins multidimensionella och icke-materiella bild av verkligheten,

liksom av kyrkans andliga verklighet och de gamla esoteriska lärorna

som tycks tala om samma sak, det vill säga att världsbilden är multidimensionell, icke-materiell och med även andliga dimensioner.


Vi trodde redan 2011 när detta skrevs att det var nära skrota den gamla materialistiska världsbilden och låta den nya multidimensionella världsbilden ta form?

Borde vi inte nu alla gå samman och tillsammans ta upp kampen mot materialisterna.

 Är du redo att dra ditt strå till stacken tillsammans med oss och bidra till en vetenskaplig revolution för att få till stånd ett Paradigmskifte till den nya bevisade kvantfysiska, multidimensionella och även andliga världsbilden?


En diskussion som redan har tagit form här på www.secretgalaxy.se

Vi samlar forskning, fakta, bevis men även indicier om hur verkligheten ser ut. Den nya fördjupade andliga multidimensionella världsbilden har tagit form här med allt som Secretgalaxy innehåller. Vi skulle också kunna starta ett diskussionsforum om världsbilden på vår Facebook sida Secretgalaxy.com om några är intresserade. Vi har också en bloggsida Secretgalaxycom.Blogspot.com.


Mvh

/Eva och Tony/


Missa inte Dean Radins föredrag ovan

Otroligt bra föredragshållare som belyser problemen med parapsykologisk forskning


Dean Radin, PhD, är Senior Scientist vid INSTITUTET FÖR NOETIC SCIENCES och adjungerad forskare vid institutionen för psykologi vid SONOMA STATE UNIVERSITY.


Hans ursprungliga karriärväg som en konsert violinist övergått till vetenskapen efter att ha tagit en examen BSEE elektroteknik, magna cum laude och med högsta betyg i fysik från University of Massachusetts, Amherst, och sedan en magisterexamen i elektroteknik och doktor i psykologi vid University of Illinois, Urbana-Champaign. För ett decennium arbetade han på avancerad telekommunikation FoU på AT & T Bell Laboratories och GTE Laboratories.

I över två decennier har han varit engagerad i medvetande forskning. Innan han blev forskare 2001 var han vid Princeton University, University of Edinburgh, University of Nevada, och flera Silicon Valley tankesmedjor, däribland Interval Research Corporation och SRI International, där han arbetade med ett sekretessbelagt program undersöker psykiska fenomen för den amerikanska regeringen.


Han är författare eller medförfattare till över 200 tekniska och populärvetenskapliga artiklar, ett dussin bokkapitel, och ett flertal böcker, inklusive den bästsäljande The Conscious Universe (HarperOne, 1997) och Entangled Minds (Simon & Schuster, 2006). Hans tekniska artiklar har publicerats i tidskrifter från Foundations of Physics till Psychological Bulletin, var han med i en New York Times Magazine ARTIKELN, och han har framträtt i tv-program som sträcker sig från BBC: s Horizon och PBS: s närmare sanningen att Oprah och Larry King Live. Han har lagt fram över hundra inbjudna föreläsningar på universitet, bland annat Cambridge, Harvard, Stanford, Princeton, Virginia Tech, och University of California i Davis, vid industriella anläggningar, inklusive Googles högkvarter, och för USA: s regering organisationer inklusive DARPA och US Navy. År 2010 tillbringade han en månad föreläsa i Indien som National gästprofessor i den indiska rådets filosofiska forskningen, ett program i den indiska regeringens ministerium för utveckling av mänskliga resurser


Kampen om världsbilden

New age och vetenskapen

(Ur boken Närkontakt med UFO)

Inom de etablerade forskarkretsarna ser man allmänt med skepsis på new age.

Kanske är new age-arnas eget språkbruk en bidragande orsak härtill. Tyvärr finns det inte några bra namn på de krafter inom det osynliga området, som new age-arna talar om. I brist på annat använder de då fysikaliska termer istället, på fel sätt. Till exempel säger man, att auran är en elektromagnetisk utstrålning, vilket är helt fel. Sådan strålning kan mätas med elektroniskt mätinstrument, men det kan inte auran. (Enklaste sättet att mäta auran är idag att ta hjälp av slagruta, pekare och pendel). För att komma förbi språkförbistringen är det nödvändigt att intresserade forskare inte tar new age-arnas ”energibenämningar” bokstavligt, utan lyssnar bakom, vad de försöker tala om och vad de tror sig ha hittat.

 

Även bland etablerade forskarkretsar börjar new age teorier kila in sig, även fast det går trögt.

Och en del i forskarvärlden har förstått, till exempel kvantfysikerna och strängteoretikerna, att den gamla materiella mekaniska världsbilden, som fortfarande förklaras i våra skolböcker, inte är en korrekt bild av verkligheten längre.


Den materiella mekanistiska världsbilden startade med 1600-talets upplysningsfilosofer. Den började vinna gehör på 1700- 1800-talet och är idag nästintill ensamrådande i folks världsbildsuppfattning. Man ser framför sig hur materien är uppbyggd av elektroner som kretsar liksom små planeter runt atomkärnan.

 

Så kom Einsteins relativitetsteori i början på 1900-talet. Alla har hört talas om honom, men få har förstått vad hans teorier innebär beträffande världsbildssyn. Sak samma med kvantfysiken som kom på 1930-talet. Få begriper.


Strängteorin kom på 1980-talet och professorerna Hawkins, Brian Greene m fl beskriver ett multidimensionellt universum med hoprullade Calabi-Yau-rum.

Den nya fysiken långt inne i atomens värld, i kvantfysiken med kvarkar och supersträngar visar att det egentligen inte finns någon fast materia.

 

Strängteoretikerna har vederlagt att elementarpartiklar inte finns utan allt är innerst inne uppbyggt av små vibrerande icke materiella strängar av energi som är grunden till allt. Du, jag, husen, träden, materiens alla skepnader och former byggs upp av dessa små vibrerande energisträngar.


Kvantfysikerna och strängteoretikerna börjar närma sig en metafysisk förklaring till hur materien är uppbyggd,

men ännu ser de själva kanske inte den metafysiska förklaringen i sina upptäckter. De inser inte än, vad mystiker i alla tider vetat. Att vi alla innerst inne är en ljuskropp eller energikropp och en levande själ. De har heller inte lyckats föra ut sin del av den nya världsbilden till bredare acceptans, inte ens till forskarvärlden. Utan fortfarande är det den gamla materiella mekanistiska världsbilden som är rådande och har all makt över läroböcker och samhällsutveckling tillsammans med pengar, media och politik. Förut var det kyrkan som hade all makt och styrde samhället.

Nu är de hårdnackade materialisterna som styr och bildar klubbar och grupper för inbördes beundran om makten.

/Eva och Tony/Vi ställer oss frågan

Varför den rådande materialistiska vetenskapen och

den materialistiska världsbildens anhängare är så bitska motståndare till tanken att det skulle finnas en andlig värld och flera dimensioner än längd, bredd, höjd och tidsaspekten och att människan skulle ha en själ och ett JAG-medvetande som kan lämna sin materiella kropp och överleva döden???

 

Varför är de så bittra motståndare till tanken om själens existens, för fortsatt liv efter döden, den så kallade andehypotesen och för en flerdimensionell och immateriell världsbild?

Idag är huvudfåran i den vetenskapliga forskningen  (mainstream science) i huvudsak materiellt inriktad. Dess idéer dominerar inom forskarvärlden. Dess materiella uppfattning utesluter forskning som inte passar in i den materiella världsbildsuppfattningen.

Men borde inte denna snedsits ändras på?

Är inte vetenskapen till för att objektivt utforska hela verkligheten och inte bara en liten begränsad del av verkligheten?

Att så är fallet är för oss helt obegripligt.


/Eva och Tony/.


Världsbilder idag

Den nya fysiken med kvantfysiken och strängteorin visar på ett 11-dimensionellt universum, men den rådande officiella världsbilden biter sig  trots detta fast vid den gamla materialistiska, 3-dimensionella verklighetsuppfattningen, main-stream science, där människan anses vara en maskin. Någon själ och andlig värld finns inte, hjärnan skapar medvetandet. Den materialistiska världsbilden låter sig inte så lätt förändras trots att forskningen visar att vi lever i ett multidimensionellt universum och är andliga varelser när vi dör, så biter sig de härskande tankarna, den materialistiska världsbilden fast.

Forskning kring människors upplevelser ger stöd för att människan har en andlig sida med JAG-medvetande, en själ, som överlever döden. Även människors alla upplevelser, forskning, fakta och indicier runt apan på frontsidan, pekar på att världsbilden är multidimensionell med även andliga dimensioner. Men eftersom detta strider mot den materialistiska världsbilden så menar materialisterna att de inte finns, inte är verkliga.


Hur få beslutsfattarna att släppa greppet  om detta moment 22 och acceptera det nya multidimensionella tvärvetenskapliga paradigmet?


De tio dogmerna som styr vetenskapen idag

Rupert Sheldrake, Ur science delusion 2013


Den "vetenskapliga världsbilden" är ett ytterst kraftfullt sätt att se på världen då den har varit så framgångsrik.  Den berör alla våra liv genom teknisk utveckling och genom den moderna medicinen utveckling.  Vårt intellekt har förvandlats genom en enorm expansion av vår kunskap, från mikroskopiska partiklar av materia till den väldiga rymden, med hundratals miljarder galaxer i en ständigt expanderande universum. 

Nu finns det problem som stör vetenskaperna inifrån.  De flesta forskare tar det för givet att dessa problem så småningom kommer att lösas genom mer forskning längs etablerade linjer, men jag själv och andra forskare, anser att de är symptom på ett grundläggande fel.
Vetenskap som bäst är en öppen metod för utredning, inte ett trossystem;  det har varit  framgångsrik eftersom det har varit öppen för nya upptäckter.  Däremot har många människor gjort vetenskap till ett slags religion.  De har blivit materialister och tror att det inte finns någon verklighet utanför den materiella eller fysiska verkligheten.  De tro att medvetandet är en biprodukt av den fysiska aktiviteten i hjärnan och att materien är medvetslös. Naturen är bara mekanik.  Evolution är meningslös.  Gud existerar endast som en idé i människors sinnen, och följaktligen bara i mänskliga huvuden. 
Dessa materialistiska föreställningar är ofta tas för givet av forskare, inte för att de har  tänkt på dem kritiskt, men eftersom de inte har gjort det.  Att avvika från dessa tankar är kätteri, och  kätteri skadar karriärer. 

Jag är pro-vetenskap.  Jag vill vetenskaperna vara mindre dogmatiska och mer vetenskapliga.  Jag tror att den  vetenskapen kommer att återskapas när de befrias från de dogmer som tyglar dem.

 Det är det jag  vill visa i min bok The Science Delusion (kallas Science Set Free i USA). 

Många nya forskningsinriktningar blir möjliga när vi överge tanken att vi redan vet svaren.

I dag är forskningen bara i princip att endast fyllas i uppgifter som som redan vi vet svaret på.

  

Här är de 10 dogmerna som de flesta forskare tar för givet. 


 
1.  Allt är i huvudsak mekanisk.  Hundar, till exempel, är komplexa mekanismer, snarare än  levande organismer.  Även människor är maskiner, enligt  Richard Dawkins robotar med hjärnor som är som genetiskt programmerade datorer. 
  2.  All materia är medvetslös.  Den har inget inre liv eller subjektivitet eller synpunkt.  Även mänskligt  medvetandet är en illusion som produceras av aktivteten i hjärnorna. 
  3. Den totala mängden materia och energi är alltid densamma (med undantag av Big Bang, 
när all materia och energi i universum plötsligt dök). 
  4.  Naturlagarna är robusta.  De är samma dag som de var i början, och de kommer att förbli detsamma för evigt. 
  5.  Naturen är meningslös, och evolutionen har inget mål eller riktning. 
  6.  Allt är biologiskt arv och kopieras i det genetiska materialet, DNA, och allt är mekaniska funktioner, strukturer. 
  7.  Medvetandet är inne huvuden och är ingenting annat än verksamheten i hjärnan.  När du tittar på ett träd, är den  bild av trädet som du ser inte "där ute", där det verkar vara, men inuti huvudet. 
  8.  Minnen lagras som materiella spår i hjärnan och utplånas vid döden. 
  9.  Oförklarade fenomen som telepati är illusorisk. 
  10.  Kemisk medicin är den enda sorten som verkligen fungerar. 


Tillsammans utgör dessa föreställningar utgör det vår filosofi eller ideologi materialismen, vars centrala  antagande är att allt är i huvudsak materialistisk eller fysiskt, även sinnen.  Detta trossystem  blev dominerande inom vetenskapen i slutet av 1800-talet, och är nu en självklarhet. 
I daglig användning, refererar materialismen till en livsstil som helt ägnas åt materiella intressen, en  upptagenhet med rikedom, ägodelar och lyx.  Dessa attityder utan tvekan uppmuntras  av den materialistiska filosofin, som förnekar existensen av eventuella andliga realiteter eller  icke-materiella mål.

Jag talar här om materialismen som vetenskapligt påstående, snarare än dess  effekter på livsstilen.Den trovärdighet som den materialistiska vetenskapen har 


För mer än 200 år sedan lovade vetenskapen att man så småningom kommer att förklara  allt i termer av fysik och kemi.  Vetenskapen kommer att bevisa att levande organismer är  komplexa maskiner, upplevelse av sinnena är ingenting annat än hjärnaktivitet och naturen är meningslös. 

Troende på denna materialism ser den tro som vetenskapliga upptäckter och det kommer att motivera till större övertygelse.  Filosofen av  vetenskapsmannen Karl Popper kallade denna hållning "revers materialism" eftersom det beror på att man utfärdar  reverser för upptäckter som ännu inte gjorts.  Många löften har utfärdats, men få  har inlöst.  Materialismen står nu inför en trovärdighetskris.  Trots det självsäkra påståendet att gener och molekylärbiologi snart kommer att förklara vilken typ av liv som hellst, kommer problemen med den biologiska utvecklingen att förblir olösta. 

Ingen vet hur växter och  djur utvecklas från befruktade ägg.  Många detaljer har dock upptäckts, hundratals genomer har sekvenserats, men det finns fortfarande inga bevis för att livet och sinnen kan förklaras med fysik  och kemi ensam.

Den tekniska triumf Human Genome Project har lett till stora överraskningar.  Det finns betydligt färre  mänskliga gener än väntat, bara 23.000 istället för 100.000.  Sjöborrar har om  26.000, och risplantor 38.000.  Försök att förutsäga egenskaper såsom längd har visat  att gener svarar för endast cirka 5 procent av variationen från person till person, i stället för 80 procent som förväntat. 

Förtroende för tekniken har fått ge vika för den "felande ärftlighet  problemen. "Samtidigt har investerare i genomik och bioteknik har förlorat många miljarder  dollar.  En färsk rapport från Harvard Business School på bioteknikindustrin avslöjade  att "bara en liten bråkdel av företagen hade någonsin gjort en vinst," och visade hur löften om  genombrott har misslyckats om och om igen. 

Trots de lysande tekniska landvinningar neurovetenskap, som hjärnskanning, det finns fortfarande ingen  bevis för att medvetandet är bara hjärnaktivitet.  Filosofen David Chalmers har kallat  själva existensen av subjektiv upplevelse av "hårda problemet." Det är svårt att lösa eftersom det trotsar  förklaring i termer av mekanismer.  Även om vi förstår hur ögon och hjärnor svara på  rött ljus, är upplevelsen av rodnad inte redovisad. 

Inom fysiken också har problemen multiplicera.  Sedan början av 2000-talet, har det  blivit uppenbart att kända typer av materia och energi utgör endast cirka 4 procent av  universum.  Resten består av "mörk materia" och "mörk energi". 96 procent av  fysiska verkligheten är bokstavligen i dunkel. Samtida teoretisk fysik domineras nu av super och M teorier, med 10 och 11  dimensioner respektive, som förblir otestbara. 

Multiversum teorin, som hävdar att  det finns biljoner universa förutom vår egen och är nu populärt bland kosmologer i frånvaro  av något experimentellt bevis.  Det är intressanta spekulationer, men de är inte vetenskap.  De är en skakig grund för den materialistiska påståendet att allt kan förklaras  i termer av fysik.  Materialism gav en till synes enkel, okomplicerad världsbild i slutet av 1800-talet, men  2000-talets vetenskap har lämnat det långt efter sig.  Sina löften inte har uppfyllts, och dess  reverser har devalverats av hyperinflation. 

Jag är övertygad om att vetenskapen håller kvävas av föråldrade föreställningar. Den börjar att skydda sig själv "som den etablerade vetenskapen", och fungerar då som barriärer mot fördomsfritt tänkande.  Vetenskaperna skulle vara bättre utan fördomarna, friare, mer intressant och roligare.  The End av materialism

Ny bok av Professor Charles T.

 

Tart är internationellt känd för sin forskning om medvetandets natur, förändrade medvetandetillstånd, parapsykologi och är en av grundarna av transpersonell psykologi.

Hans och andra vetenskapsmäns arbete övertygade honom om att det finns en verklig och viktig upptäckt att göra, vi är andliga varelser. Alltför dominerande, materialistiska filosofin inom vetenskap som dogmatiskt förnekar det andliga. Han tycker det är att förneka viktiga delar av livet.

Det gör folk illa.

Länk till Charles Tart


    Paradigmskifte på gång?


© Pia Hellertz


I den här artikeln kommer jag att argumentera för att en genomgripande förändring

är på gång när det gäller vårt sätt att tänka om och se på världen. Förändringen påverkas av att ett nytt paradigm är under framväxt, det jag kommer att kalla för ett ”holistiskt paradigm”.


 Eftersom min uppfattning är att vi idag står mitt i ett paradigmskifte så innebär det att vi står med en fot i minst två paradigm, det naturvetenskapliga och det holistiska, och om vi inte förstår detta så kan den verklighet vi befinner oss i idag upplevas förvirrande, kaotisk och obegriplig. Men om vi istället börjar förstå vad som händer kan vi också orientera oss i skeendet och ta ställning för och emot olika teorier och arbetssätt. Mitt syfte med den här artikeln är att försöka bringa lite ordning i det aktuella kaos som råder när det gäller föreställningar, synsätt, teorier och perspektiv. Om jag lyckas aldrig så lite, så har jag uppnått syftet. Den nya fysiken med kvantfysiken och strängteorin visar


http://www.piahellertz.com/Pardigmskiften.pdf


Kampanjen för Open Science:

Mission Statement


Vi tror att vetenskapen är trängd av dogmatism, och i synnerhet genom en underkastelse till materialismens filosofin, som är läran att materia den enda verkligheten och att medvetandet är ingenting annat än den fysiska aktiviteten i hjärnan. Vi tror att vetenskapen skulle vara mer vetenskaplig om den var fri att undersöka naturen i en odogmatisk anda, med vanliga vetenskapliga metoder för datainsamling, hypotesprövning och kritisk diskussion.


Flera nya böcker har visat begränsningarna av materialismen, inklusive böcker av tre av oss som direkt vill ta itu med detta, The End of Materialism från Charles Tart , Exploring Frontiers of Mind-Brain Förhållande , redigerad av Alexander Moreira-Almeida och The Science Delusion av Rupert Sheldrake.


Kampanjen för Open Science föddes ur toppmötet på Post materialistisk vetenskap hölls på Canyon Ranch i Tucson, Arizona, i februari 2014 sammankallad av Gary Schwartz , Mario Beauregard och Lisa Miller . De åtta deltagarna i toppmötet är grundarna av kampanjen för Open Science.


Vi strävar efter att:


Främja öppen vetenskaplig undersökning.

Uppmuntra finansiärer att finansiera innovativ forskning som går utöver den materialistiska paradigmet.

Inrätta en Open Science webbplats med en kommenterad bibliografi över Lästips; PDF-filer av viktiga forskningsrapporter och recensioner, video och audio av samtal, föreläsningar och diskussioner som är relevanta för öppna vetenskapen; länkar för att öppna vetenskapliga tidskrifter och samhällen (t.ex. Society For Scientific Exploration, Electric Universe, Sällskapet för psykisk forskning, Institutet för Noetic Sciences, den vetenskapliga och medicinska nätverk, den Paranormal); länkar till universitetskurser i stolpen materialistiska vetenskapen, såsom masterprogrammet i medvetandet studier i California Institute of Integral Studies (kritisk informationsinfrastruktur), och MSc i Holistic Science vid Schumacher College, Dartington, Devon, England; länkar till universitetsinstitution där det är möjligt att genomföra öppna naturvetenskapliga projekt; och listor över konferenser och öppna vetenskapliga arrangemang.


Främja lokala Open Science grupper


Uppmuntra öppna vetenskap projekt i skolor och att införa en öppen vetenskap dimension vetenskapsmässor.

Initiera en Open Science Online Encyclopaedia att ge mer tillförlitlig information än Wikipedia gör i omstridda vetenskapsområden.

Vi planerar också att producera en dokumentär om kampanjen för Open Science, inklusive diskussioner redan filmats vid toppmötet i Post-materialistiska på Canyon Ranch i februari 2014.


Vår kampanj är avsedd att vara en katalysator för vetenskaplig förändring, snarare än ett mål i sig.


New age eller den nyandliga rörelsen


Man träffas på kurser och föredrag och bygger sin vänkrets bland likasinnade.

De är spjutspetsar och vägbrytare för nytänkande och ny vetenskap, men återknyter även kontakten med urgammal kunskap och essens i alla religioner. En del kallar sig själva ljusarbetare, gränsforskare, stjärnbarn eller star-people.


En del av dem intresserar sig för inre sökande och personlighetsutveckling, astrologi, olika slags terapier, healing, alternativt botande, kristaller, hälsokost, kanalisering med mera och har ofta mental kontakt med intelligenser från andra världar och dimensioner.


Andra börjar forska på egen hand inom till exempel slagruta, jordstrålning, UFO, parapsykologi, alternativt odlande med mera.

Men det har varit som en Davids kamp mot Goliat. Gränsforskarna har fört en ojämn kamp mot den etablerade världsbildens pengar, makt och åsikter.


Gränsforskarna har ju inga miljardanslag utan måste klara sig helt ur egen ficka. Den här typen av forskning håller nu på att förändra hela samhället inifrån.

Den gamla världsbilden är i gungning. Det sjuder av liv och nyfikenhet kring den nya världsbilden

.

Till skillnad mot kyrkans trosbegrepp

står vetandet och den egna erfarenheten högst för new age eller de nyandliga.

Det är en rörelse som känner inombords.

De söker direkt kontakt själv med det gudomliga. De söker egna upplevelser.

De går kurser i healing och personlig utveckling, i auraseeende och slagruta, med mera, med mera.

De har en stor personlig frihet i sitt sökande. Sökandet sker inifrån själen, som vill göra sig synlig i det yttre. Livet ter sig annars meningslöst.

Viktiga frågor är till exempel: Vad är meningen med livet?

Själen utmanar sökaren att finna nya stigar bortom denna fysiska verklighet.

När sökandet är som bäst, söker man egen kontakt och ledning från sitt inre, med Gud eller från någon andlig ledare eller guide och kan på så sätt få personlig andlig utveckling.

Men, som alltid när det finns frihet, finns lurendrejeri och skojare och risk för flum och kommersiellt krimskrams. Det gäller att sålla agnarna från vetet, att ha urskiljningsförmåga.


Går man in i den ”ockulta svängen”,

kan det vara risk, att man som nybörjare blir helt vilsen, om man inte har god vägledning.

Man kan gå helt fel bland alla olika rörelser, böcker, kurser, terapier och annat som erbjuds på det ockulta smörgåsbordet och notan kan bli dyr, om man hamnar fel. Så det är inte så underligt, om det etablerade samhället ibland intar en mycket negativ attityd mot new age rörelsen.

/Eva och Tony/Striden rasar mellan de två kombattanterna—

den materialistiska världsbilden och den multidimensionella,

 andliga världsbilden

 

 * Den rådande materialistiska mekanistiska världsbilden betraktar människan som en maskin där medvetandet uppstår i hjärnan. Någon själ och andlig värld finns inte.


 Med stöd av människors alla upplevelser, men även egna och forskning som gjorts, vill vi till världsbildsdiskussionen återinföra själen, den andliga dimensionen i tillvaron och andevärlden. Och härvid introducera en ny djupare multidimensionell världsbildsmodell där alla upplevelser människor erfar ryms in (de runda ringarna utanför den fyrkantiga apan), men som den rådande materialistiska världsbilden idag betraktar som vidskepelse, inbillning, misstolkning, övertro eller ren och skär religion, som man bara viftar bort som något helt oväsentligt i världsbildsdebatten och inte är att ta på något som helst allvar.


Den nya djupare multidimensionella världsbilden

ser människan som en levande andlig själsvarelse vars medvetande och själ överlever döden och som fanns till före tillblivelsen av sin nuvarande kropp och hjärna.


/Eva och Tony/


Den rådande materialistiska vetenskapen

lever (trots kvantfysikens och strängteorins senaste rön), officiellt ännu kvar i den gamla materialistiska mekanistiska världsbilden från upplysningstiden, men har uteslutit Gud och alla oförklarliga fenomen runt omkring sig. Kvar är en död materiell ram som inte kan besvara frågor som vadan och varthän. Människan har degraderats till en maskin utan kontakt med sin gudomliga skapare.

Darwin eller Gud?

 

Ӏr vi en maskin

eller en levande själ? är frågan”.

 

”Jag, själen ber om återinträde till historien som en andlig varelse gjord av Gud”.


(Kanalisering)

/Eva/