Choose language


A new paradigm, contact with other worlds and dimensions, interdimensional communication, UFO, aliens, life after death, borderline science

Forskning, fakta, indicier, bevis och människors upplevelser visar på

ett nytt vetenskapligt paradigm - en ny multidimensionell världsbild

Galax

Vi gör också

Gravkullar i Brottby


Välkommen till Eva och Tonys hemsida om den multidimensionella väldsbilden


Vad är parapsykologi?

”Tror du på parapsykologi?” kan någon fråga. Parapsykologi är ingenting man tror på eller förnekar. Det är ingen trosriktning eller sekt.

 

Vad är då parapsykologi?

En grupp ledande parapsykologer i USA definierar parapsykologi så här:

Parapsykologi är det vetenskapliga och lärda studiet av vissa ovanliga händelser förbundna med människans upplevelse.

Ett gammalt antagande, som förefaller bygga på sunt förnuft, är att de subjektiva och objektiva världarna är helt skilda, utan någon överlappning. Subjektivt är ”här, i huvudet”, och objektivt är ”där, ute i världen”. Parapsykologi är studiet av vissa fenomen som antyder att den strikta subjektiva/objektiva klyvningen i stället kan vara en del av ett spektrum mellan rent subjektivt och rent objektivt. Vi kallar sådana fenomen ”anomalier”, eftersom de är svåra att förklara inom de nu gällande vetenskapliga modellerna.

Dessa anomalier faller inom tre huvudkategorier: ESP (extrasensory perception) och PK (psykokinesi, tex tankepåverkan på materia). Den tredje gruppen är fenomen som tyder på överlevnad av kroppens död, som nära döden-upplevelser, apparitioner (uppenbarelser av levande eller döda personer) och minnen som tyder på tidigare liv.

 

Vad är inte parapsykologi?

”Trots vad medierna ofta påstår, är parapsykologi inte studiet av allt möjligt ‘paranormalt’ eller bisarrt. Parapsykologi ägnar sig inte åt astrologi, UFO, Snömannen, asadyrkan, vampyrer, alkemi eller häxeri.

Många vetenskapare har sett parapsykologi med misstro, därför att termen har kopplats till en mängd mystiska fenomen, besynnerliga företeelser och pseudovetenskap. Lika ofta, och lika felaktigt, kopplas parapsykologi ihop med olika ‘psykiska’ underhållare, magiker och så kallade ‘paranormala undersökare.”

 

Ur info från Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, SPF


Kommentar

Man skulle kunna säga att akademikerna inte vill beblanda sig med religion men ändå vill försöka undersöka sanningshalten hos det som det som finns inom New Age.


Tony


Parapsykologisk forskning


Parapsykologisk forskning på universitet (inom telepati, prekognition, clairvoyance, psykokinesi, psykometri, healing mm), pågått under 100 år, i stort sett utan forskningsanslag. Men forskningen har trots det fått fram en hel del, intressanta forskningsresultat som visar att det finns ett sjätte sinne.
Parapsykologisk forskning inom:

clairvoyance (se andar, aura mm), psykometri (se vad som hänt när man håller i ett föremål), prekognition (förutsägelser), psykokinesi (tankepåverkan på materia), remote viewing (fjärrskådande), telepati (tankeöverföring), liv efter döden och healing. Denna forskning kan du  finna under resp område främst inom ESP, Sjätte sinnet, Liv efter döden och under Alternativt botande/healing.


Psi - Parapsykologisk forskning inom ESP (extrasensory perception):

clairvoyance (se andar, aura mm), psykometri (se vad som hänt när man håller i ett föremål), precognition (förutsägelser), psykokinesi (tankepåverkan på materia), remote viewing (fjärrskådande), telepati (tankeöverföring) och healing.


Signifikanta resultat, bevis*: Bl a Inom healing (bl a råttor, växter). Förutsägelser. Fjärrskådare (har t ex sett militära installationer på avstånd, fjärrspionage under tio år). Reinkarnationsforskning. Telepati med djur. Psykokinesi (påverkan på metaller, Mini-Gellers). Nära-döden-upplevelser.


Ordföranden i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, Göran Brusewitz

En ny världsbild växer fram.

(Ur förordet i en ny världsbild växer fram.

Boken kan rekommenderas för de som är intresserade av parapsykologisk forskning.)

 

”DET ÄR EN SKANDAL att de parapsykologiska fenomenen ännu inte erkänts", sade de som 1882 bildade det engelska Sällskapet för Psykisk Forskning. Läget i dag är ungefär detsamma. Fortfarande möts man av stor skepsis om man hävdar att det finns skäl att verkligen beakta sådana fenomen som telepati, klärvoajans, poltergeist och reinkarnation. Okunnigheten är stor. Fenomenen förknippas med ockultism, magi och andra företeelser med negativa associationer. Att fenomenen är tacksamma som underhållning gör inte saken bättre.

Samma situation gäller delvis även andra forskningsområden som också är kontroversiella och antyder en ny världsbild. Debatten om känslighet för magnetfält i olika former är mycket infekterad och känsloladdad. Det gäller både slagruta och elöverkänslighet. Visst motstånd finns det också mot akupunktur eftersom man fortfarande har svårt att helt förstå hur behandlingen fungerar och eftersom tekniken antyder en holistisk syn på människan, något som dagens medicin inte baseras på.

Det finns annan forskning som är mer etablerad och kan sägas lägga grunden för den världsbild som växer fram. Det gäller framför allt den nya fysiken och dess kvantteori, som tvingar fysiker att ändra grundläggande begrepp och som också pekar på en ny syn på medvetandet.

Ett annat område är kaosforskningen som har bidragit till en mer dynamisk syn på kemi och biologi; en ny syn på begreppen ordning och kaos.

Området präglas av tyckande, åsikter, sensationsmakeri, svårigheter, nyanser, många avarter och kontroversiella inslag som massmedia mer än gärna belyser. Avarterna medför lätt att man inte tar den pågående seriösa forskningen på allvar.

Avarterna bör uppmärksammas och granskas på ett kritiskt och öppet sätt. Det jag har konstaterat är att det också finns seriös, vetenskaplig forskning inom dessa områden, en forskning som antyder på en ny världsbild.

Det finns andra som gärna uppmärksammar avarterna och konsekvent väljer experiment som bekräftar deras (miss)tro. Generaliseringarna blir helt orimliga. Eftersom de flesta är okunniga och till och med ovetande om den forskning som pågår, så ter sig skeptikernas argument förnuftiga och man drar omedvetet hela forskningsområdet över en kam.

 

Göran Brusewitz, Nacka augusti 1998

Sällskapet för parapsykologisk forskning


Sällskapet för parapsykologisk forskning videos och ljudinspelningar


Conference Abstracts 2009 Society for Psychical Research

Global Consciousness Project -- consciousness, group consciousness, mind

Haunted bed ghosts magnetism magnetic fields haunting

K-II Meter Magnetfältsmätare - Tips - GhostHunters.se

Make a Donation to ISSSEEM

PARANORMAL RESEARCH EQUIPMENT

RV Webby v2.0 - Remote Viewing Project

Rupert Sheldrake Online - Homepage

Vetenskapliga bevis och forskning på paranormala fenomen

http--www.dojopsi.com-rvexpo-remote-viewing-videos.cfm

Paranormal data loggers ghost haunting spectrum analysers ASSAP

Videon ovan från Discovery Channel

Försök att med tankens kraft påverka ljusets våg- eller partikelegenskaper

Dean Radin, PhD, is Senior Scientist at the INSTITUTE OF NOETIC SCIENCES (IONS) har genomfört dubbeltspaltexperimentet som är ett experiment inom kvantfysik som visar på våg-partikel-dualitet.


Experimentuppställningen består av en laser, en skärm med två (eller fler) smala spalter sida vid sida, samt en detektor eller kamera. När ljuset kan passera genom båda spalterna uppstår ett tydligt interferensmönster.


Experimentet går ut på att en försöksperson försöker påverka laserstrålen med tanken, det verkar som det är möjligt enligt Dean Radin.

I Discovery programmet Weird or What som detta videoklipp är taget framgår inte resultatet som Dean Radin har kommit fram till, vi väntar på forskningsrapporten.


Tryck på bilden för videon

Testa din parapsykologiska förmåga!

Rupert Sheldrake en framstående parapsykologisk forskare har på sin hemsida satt upp vetenskapliga tester där du kan avgöra om du har en para psykologisk förmåga.


Prova!


THE JOINT ATTENTION TEST


With Music


Can you tell when someone is looking at the same photo as you, and hearing the same music?


This experiment involves two people, and takes about five minutes to complete. You do 10 quick trials, and receive your score at the end.


When you log on, you will be asked to do a sound test to make sure that your computer can play the sound tracks. If it cannot, you can still do the test, but you will be doing it with the pictures only and not the music.


If you have already registered, LOG ON HEREHow the experiment works


This test is symmetrical: both participants are "senders" and "receivers". One person registers both of you, gives the pair a nickname and a password. Both participants then log on to the experiment at a prearranged time. You can use the same nickname and password to do this test repeatedly


In each trial, both people are shown a picture, and each picture has a particular piece of music associated with it.  In each trial you will either be shown the same picture and hear the same music as your partner, or see a different picture and hear different music.


After 20 seconds, each of you will be asked to answer the question, "Was you partner looking at the same picture?” or  "Was you partner looking at a different picture?"


Each participant can choose whether to do the experiment with or without immediate feedback. If you choose to receive feedback, immediately after making each guess, you will be told whether your partner was shown the same picture or a different picture.


After each 10-trial test, you will be told your score. The chance level is 5.


Register hos Sheldrake online

De vetenskapliga bevisen för PSI

Vetenskapliga publikationer om Psi Research
(En lista av artiklar publicerade mestadels i det 21-talet, plus andra källor, sammanställd av Dean Radin )


Termen psi betecknar anomala processer av information eller energiöverföring, processer såsom telepati eller andra former av extrasensory uppfattning som för närvarande oförklarad i termer av kända fysikaliska eller biologiska mekanismer. Termen är rent beskrivande. Det varken innebär att sådana avvikande företeelser är paranormal heller betecknar något om deras underliggande mekanismer (Daryl Bem och Charles Honorton i Psychological Bulletin, 1994)


Länk till IONS